บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2015

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 30 มกราคม 2558

รูปภาพ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์สหวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานจูดบ้านห้วยลึก บ่อนำ้พุร้อนท่าสะท้อนหรือบ่อน้ำพุร้อนรัตนโกสัย  และเขื่อนรัชประภา วันที่ 30 มกราคม 2558จุดแรกก็คือ ศูนย์สหวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานจูดบ้านห้วยลึก

จุดที่สองคือ บ่อน้ำร้อนท่าสะท้อน (รัตนโกสัย)
บ่อน้ำพุร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
ตั้งอยู่ที่ บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน ได้มีการพัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งได้ดำเนินการเปิดให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป ในบางส่วน ได้แก่ บ่อแช่เท้า บ่อแช่